Organisaties zijn open systemen die streven naar geslotenheid

Thompson, J.D. (1967)

Thompson is één van de grondleggers van de administrative science: de wetenschap achter het inrichten en beslissen van organisaties. Hij brengt de mechanische(oorzaak/gevolg) gesloten systeem denkers en organische(onvoorspelbare) open systeem denkers bij elkaar. ​​Dit doet hij vanuit de paradox dat organisatie op zoek zijn naar korte termijn zekerheid(geslotenheid) en lange termijn flexibiliteit.

Thompson, J.D. (1967). Organizations in Action.

Het organisatie domein beschrijft de organisatie en de taak omgeving zoals de naam het al zegt haar directe omgeving. De organisatie heeft input en output relaties met verschillende andere organisaties in het taakdomein.

In het organisatiedomein heeft Thompson het over een 4-tal uitdagingen

  • Hoge werkdruk
  • Lange wachttijden
  • Hoge coordinatielast
  • Gebrekkige motivatielast.

Om deze te verbeteren verwijst hij naar het PBI model wat staat voor: Productie structuur(de primaire processen), Besturing en Inrichting. Bij een efficiënte inrichting van organisatie en het zo te lijf gaan van de eerder genoemde uitdagingen is het belangrijk om eerst de inrichting van primaire processen en de onderlinge afhankelijkheden onder de loep te nemen, de product structuur. Vervolgens te kijken naar de sturing, de daarbij behorende coördinatie mechanismen om vervolgens de distributie van informatie in te richten. Zie voor primaire proces en bijbehorende afhankelijkheden en coördinatie mechanisme de onderstaande tabel.

Thompson, J.D. (1967). Organizations in Action.

Thompson heeft het over een technische rationaliteit waarin organisaties omgaan met zekerheid, een organisatorische rationaliteit(omgaan met onzekerheden) en instrumentale rationaliteit die de doeltreffendheid van de technische en organisatorische rationaliteit toetst.